sborový miniweb pro členy, přátele a sympatizanty     :-)))


Komunitní centrum Fara Libčice ... ZAHÁJENÍ PROVOZU

přidáno: 11. 5. 2021 5:49, autor: J SR   [ aktualizováno 8. 6. 2021 1:36 ]

Zahajuje oficiálně provoz dne 30. dubna 2021 ve 14:00 na evangelické faře.

 
 

Vytvoření komunitního centra v přízemí a na zahradě naší fary je dlouhodobý projekt našeho sboru podpořený z fondů Evropské unie. Oficiálně řečeno: "Cílem projektu je zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku ve městě Libčice nad Vltavou, a to prostřednictvím vybudování komunitního centra pod záštitou Farního sboru ČCE."

Aktivity tohoto druhu mezi námi dlouhodobě probíhají a fara se zahradou jsou často otevřeným místem... Vytvoření komunitního centra ale znamená posunutí prostoru a zázemí pro lidské setkávání a sdílení na zcela novou úroveň. Projekt nám přinesl hodně starostí i radostí ... a vděčnosti za různorodou pomoc ... a doufáme, že bude žít a přinese hodně dobrého. Zatím je provoz vlastně trochu provizorní ... viz Covid a jeho opatření ... vše ladíme ... Ale doufáme, že po skončení letošních prázdnin už život poběží normálně.

Komunitnímu centru je věnována jedna ze záložek navigace na levé straně stránky.

Informace budeme průběžně aktualizovat - zde!

NEDĚLE 15. LISTOPADU 2020 (DVĚ BÍLÉ BITVY)

přidáno: 15. 11. 2020 1:17, autor: J SR

A protož dokud čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry.
                                (Galatským 6:10, kralický překlad)
Milí,
Minulou neděli už uběhlo 400 let od bitvy za Prahou na Bílé hoře, která toho tolik změnila. Někdo tam na té pláni fatálně prohrál a někdo zvítězil. Ale … kdo vlastně?
Kdo tam stál pod korouhvemi a proti komu – a kdo byl statečný a kdo zahodil hned zbraně a zradil všechny a utekl z boje a z dějin? Na koho se to spoléhali ti jedni a na koho druzí? Na falckého krále českého … a kde vlastně leží ta Falc? A ti druzí? Proč jsou tam dodnes ti druzí v kostele Panna Marie Vítězné – ach, i ji chudinku do toho někdo zatáhl! Snad ona zvítězila?! – proč jsou tam na klenbách vymalovaní, jak letí do boje pod bavorskými vlajkami … co o tom vlastně víme? Proč třetina stavovského vojska opustila bojiště ještě před bitvou? A proč jiní stavové jen přes zeď přihlíželi, jak moravští stavové pod zdí Hvězdy bojují do posledního muže … a nepomohli jim … a proč se český král ani nedostavil? Neprohráli si to protestanté z části sami? Bojovali by víc, kdyby tušili, jak krutá doba přichází? Ale … kdo z nás dnes vlastně oplakává prohru – a kdo z nás slaví? Podstatnou část obou našich sborů drží a nesou rodiny, které jsou evangelicko-katolické. Určitě neslavíte ani nepláčete, viďte?

NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020

přidáno: 15. 11. 2020 1:13, autor: J SR

Když to oznámili Jótamovi, šel a postavil se na vrcholu hory Gerizímu, hlasitě volal a mluvil k nim: „Slyšte mě, šekemští občané, a vás nechť slyší Bůh!
Sešly se pospolu stromy, aby si nad sebou pomazaly krále. Vyzvaly olivu: ‚Kraluj nad námi!‘ Oliva jim však odpověděla: ‚Mám se vzdát své tučnosti, jíž se uctívají bohové i lidé, a kymácet se nad stromy?‘ Stromy pak vyzvaly fík: ‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ Fík jim však odpověděl: ‚Mám se vzdát své sladkosti a svých výborných plodů a kymácet se nad stromy?‘ Stromy pak vyzvaly vinnou révu: ‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ Vinná réva jim však odpověděla: ‚Mám se vzdát svého moštu, který je k radosti bohům i lidem, a kymácet se nad stromy?‘ I vyzvaly všechny stromy trnitý keř: ‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ A trnitý keř stromům odpověděl: ‚Jestliže mě doopravdy chcete pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu! Jestliže však ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře i libanónské cedry!‘
                                    Soudců 9, 8-15:

NEDĚLE 1. LISTOPADU 2020 (3. NEDĚLE DRUHÉ CORONY)

přidáno: 15. 11. 2020 1:09, autor: J SR

Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
                                    Matouš 10, 1-16

NEDĚLNÍ ÚVAHA 25. ŘÍJNA 2020 (2. NEDĚLE VE 2. KARANTÉNĚ)

přidáno: 24. 10. 2020 15:55, autor: J SR   [ aktualizováno 24. 10. 2020 15:59 ]

Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. 2. Korintským 11, 26-31

Milí Libčičtí,

Milí Roztočtí

a přátelé,

… milí :o)

tak nám odvolali plukovníka, přepřaháme za jízdy z kopce. Nemusíte souhlasit – ale je to skoro škoda. Nevím vůbec, jaký to je člověk. Ale jako ministr - právě v téhle době, době epidemie, mluvil přímočaře, věděl, co chce, dávalo to smysl, říkal věci naprosto nepopulární místo těch, které by lidé rádi slyšeli. V tom – kdybychom ho dali na váhy - ostatní ministry a ministryně … kteří to vlastně jsou? a co říkají? – všechny ostatní dohromady i s prvním ministrem premiérem, na těch vahách zvedal až ke stropu. Kdo ví, jestli takového ještě někde vyhrabou. Byl by (byla by) sacra potřeba. Ale nemusíte souhlasit. To je v polis-tice normální.

Nejen pátek nešťastný je den. .....................

NEDĚLNÍ ÚVAHA 19. DUBNA 2020

přidáno: 19. 4. 2020 1:42, autor: J SR   [ aktualizováno 19. 4. 2020 1:43 ]

Milí,
já vím, je to zkreslený biblický citát, ale nechce mi přestat v hlavě znít: Vyšla síla ze siláka. Co je to? Slavná Samsonova hádanka. Ale správně zní: Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost (čtení dole). Tak zní správně, ta hádanka. V Bibli jsou i hádanky. Tak hádejte. Samsonovi příbuzní ji prostě neuhodli. Ale je to trochu jako jiná slavná hádanka: když malý hobit zabloudí pod Mlžnými horami v nekonečných chodbách beze světla až někam na samé dno a setká se tam s jakousi obludou – a najednou s ní hraje nejoblíbenější hobití hru na hádanky – jenže tentokrát když prohraje, obluda ho sežere

.............

DOPIS 2

přidáno: 31. 3. 2020 9:32, autor: J SR

Milé sestřičky, milí bratři,

 všichni koukáme, co se to děje a v jaké situaci jsme se to ocitli.
Nikdo nic podobného neznáme. Najednou jsme doma ve svých
karanténách. Společnost je v karanténě, vlaky, státy. I bohoslužby.

To nikdo ještě nezažil...

CHUDÁČEK LUSKOUN (ÚVAHA)

přidáno: 22. 3. 2020 1:18, autor: J SR

Milí.

Není to ani týden, co naše vláda v nouzi omezila jednu ze svobod a zavřela hranice – a my jsme si s mým saským přítelem dělali legraci, že se musíme ilegálně setkat na zelené hranici a utkat se v šiškové bitvě o chatrný přístřešek u Pravčické brány. A hned se mě přítel ptal: nejsou to všechno vlastně ty rány egyptské? Ale pak už legrace skončila. To, co se děje, nikdo ještě nezažil a vidíme vlastně jen zpětně, co se to vlastně děje ... a co se může stát. Ne, ještě pandemie není ani jako letošní chřipka. Ale už je vidět, že nebýt přesně racionálních kroků vlád a odborníků po celém světě, že by se všechno vymklo kontrole. A pak by to byla nová španělská chřipka, které se lékaři bojí. To, co se před našima očima děje, je balancování na hraně propasti: zvládnutí nebo nezvládnutí pandemie. Všichni musíme fandit našim bojovníkům a modlit se za ně – a na všech frontách bojujeme každý z nás: neroznést ani o píď virus.

Ne. Není to rána egyptská, odpovídám příteli i sám sobě a vám. A pokusím se to vysvětlit. Vnést do toho trochu světla.

.............

O TRUMPETĚ A JINÝCH VĚCECH

přidáno: 22. 3. 2020 1:12, autor: J SR   [ aktualizováno 22. 3. 2020 1:12 ]

                                                                                               (neděle 22.března 2020)
Milí,

Jsem farář a nemohu v karanténě jen mávat lopatou. To dá rozum.
A když jste každý tak daleko – myslím v izolaci a nevycházení – pošlu za vámi psaní.

                                                                                                  Tomáš

VZPOMÍNKA NA MARUŠKU

přidáno: 22. 3. 2020 1:06, autor: J SR

Milí přátelé,

v neděli - byla to ta první neděle bez bohoslužeb - v neděli odpoledne zemřela Maruška Holubová. Poslední dobou nemohla chodit do společných shromáždění, byla hodně nemocná. A několikrát musela do nemocnice na Karlově náměstí. Každý, kdo odejtde, zůstane otištěný do nás, do nitra, zpočátku bolestně. Tak myslete, prosím, na její rodinu.


1-10 of 43